Дейности

Основните дейности по проекта ще се изразяват в:

1) ИЗСЛЕДВАНЕ
Целта на тази дейност е задълбочен анализ на религиозните образователни подходи в страните, участващи в проекта, и определяне на потребностите на заинтересованите страни от религиозното многообразие в училище.
Основни дейности, които ще се разработват:
a) Анализ на различните подходи в страните, участващи в проекта: във всяка държава- партньор се създават екипи, чиято цел е да разработят анализ на две различни нива: първото ниво е историята и правните принципи, които регулират моделите на обучение, а второто ниво е фокусирано върху педагогическите подходи.
b) Работна среща между изследователските екипи и експерти за сравняване и обмяна на опит.
Данните ще бъдат интерпретирани и разработени чрез сътрудничеството на юридически и психо-педагогически експерти.
c) Публикуване на резултатите
Проектът ще приключи с публикуването на резултатите и разпространението им в страните партньори.

2) ИЗГОТВЯНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИДАКТИЧЕН МОДЕЛ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
Като се започне от познанията, придобити от учителите по време на тяхното обучение (точка 3), тази дейност цели да разработи педагогически модел на обучение за религиозен плурализъм, дефиниран чрез метода на участие от учители, експерти, семейства и представители на различни религии в областта. Педагогическият модел ще бъде разработен чрез процедура “ от горе надолу“, в която възпитателите, психолозите и религиозните експерти, въз основа на резултатите от изследването, ще идентифицират във всеки контекст, включен в проекта, най-чувствителните въпроси, свързани с интеграцията на религиозните и културните различия, като по този начин дефинира „фона“ на процеса на участие.

3) ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕКСПЕРИ НА ТЕМА „РЕЛИГИОЗЕН ПЛУРАЛИЗЪМ В ЕВРОПА“
Дейностите по обучението ще се осъществят чрез 6-дневен семинар във “Вила Монтеска“. Основно съдържание на семинара:
a) „Да се запознаем с религиите”
Ще бъдат включени следните експерти: юристи, историци, експери по религия, антрополози и социолози.
b) „Среща с другите”
На този етап ще бъдат включени последователи и членове на различните религии, присъстващи в Европа, заедно с експерти във феноменологията на религията, социалните психолози и социолозите.
c) „Предотвратяване на фундаментализма”
Ще участват следните експерти: педагози, психолози, експерти по феноменология на религията и антрополози.

4) ПИЛОТНО ТЕСТВАНЕ НА МОДЕЛА В ЕВРОПЕЙСКИ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА
Експериментиране в клас на образователния модел, разработен в процеса на участие. Експериментът ще бъде извършен от участниците в семинара, които ще приложат в клас конкретните техники за усъвършенстване, разработени при създаването на педагогическия модел.
Благодарение на тясната връзка между партньорските организации и съответните училища в съответната страна, избрани начални училища ще бъдат включени в процеса на тестване, където учителите ще експериментират с новата развита методология. Критериите за избор на училища ще бъдат свързани със състава на класовете: специално внимание ще бъде обърнато на училищата / класовете, които имат мултикултурен и мултирелигиозен състав, или които се намират в маргинални и отдалечени райони, за да се стигне до същността на проблема, разглеждан в проект.