Цели

Проектът е фокусиран върху иновативен педагогически метод, включващ и активното участие на обучаемите, за развитие на умения, свързани с мултикултурализма и интеграцията. Той има за цел преди всичко да гарантира правото на децата да бъдат напълно интегрирани чрез адекватно междукултурно и междурелигиозно посредничество.

Основната ценност на европейското гражданство е неговият динамичен и диалогичен характер – приобщаващ и основан на културното многообразие на членовете му. Тъй като религията е парадигматичен елемент на културата, развитието на религиозния плурализъм и приложението за гарантирането му, особено в училищата, са важни аспекти, за съхраняване на  интеркултурното измерение на Европа. В този смисъл преподаването на религиозния плурализъм е ключ към постигане на гражданско съзнание и социално сближаване при изграждането на демократичен модел на европейско гражданство.

Подходът подобрява възможността да се разгледа духовното и културното измерение като специфичен контекст на личните и междуличностни компетенции. Мерки за създаване на мултикултурно пространство са насочени към насърчаване на активната роля на учениците в реализирането му.

Проектът има също за цел укрепването на профила на преподавателските професии, тъй като ще предостави на учителите съдържанието и методологическите умения да развият под формата на участие новаторски педагогически метод за преподаване на религия. Учителите ще бъдат подпомагани при справянето с различията, за да станат фасилитатори в собствените си класове при процеса на критично изследване от страна на учениците, при който ще бъдат насърчавани да изразят своите нужди, визия за света и стремежи във връзка с религиозния плурализъм. Ето защо проектът разглежда както съдържанието на религиозното образование, така и иновативния педагогически метод, прилагайки подхода на активно участие на учениците в религиозното образование с цел насърчаване на междукултурното гражданство, което се активира от децата.