Партньори

ИТАЛИЯ – Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (FCSVM) е организация с нестопанска цел за образователни изследвания и професионално обучение, образование, културно и местно развитие. Разработва новаторски образователни инициативи и предлага широк спектър от мултидисциплинарни експертни проучвания и обучителни дейности. Историята на Вила Монтеска е преплетена с историята на образованието. Всъщност през 1909 г. педагогическият метод на Монтесори, прилаган за образованието на децата, е написан във Вила Монтеска и е публикуван в Чита ди Кастело. В духа на своите учредители Вила Монтеска, подкрепяна от община Чита ди Кастело, регион Умбрия и област Перуджа, днес реализира и експериментира нови дидактически методи и педагогически перспективи, за да подкрепя децата през цялото им образование. Методологиите, базирани и на новите технологии, се прилагат както за възрастни, така и за ученици със специални нужди. Поради тези причини работата на организацията се фокусира върху създаването на европейски и национални мрежи, насочени към подпомагане на образователната среда във всичките ѝ форми. Днес Вила Монтеска има международна репутация за отлични постижения в областта на научните изследвания и обучението и има богат опит в управлението на междудисциплинарни екипи по проекти с изследователи от университета, както и от външни органи. Организацията развива методи за постоянно обучение чрез подходи, основаващи се на социалната мрежа, както и на демократично участие; организира курсове за повишаване на квалификацията на младите хора и за насърчаване на мобилността в рамките на Европа.

 

ИСПАНИЯ – Университетът Сан Хорхе (FUSJ) е организация с нестопанска цел, посветена на обучения и научни изследвания, призната за университет през 2005 г. от правителството на Арагон. Неговата мисия е да служи на обществото чрез създаване и предаване на знания и допринасяне за формирането на почтеност и добри професионалисти.
Университетът се състои от различни области на знания (степени, магистър и доктор):
– Факултет по медицина (фармация, медицина, физиотерапия и спортни науки)
– Факултет по комуникационни науки (журналистика, рекламна дейност и връзки с обществеността, превод и междукултурна комуникация, визуална комуникация, маркетинг). Областите на образование включват образование за деца, начално образование и средно образование и обучение и преподаване на езици.
– Политехнически факултет (Компютърни науки)
– Факултет по архитектура
– Факултет за управление и лидерство: администрация и управление на бизнеса
Освен това съществуват три интегрирани изследователски института:
– Институт по околна среда и устойчивост на Арагон
– Институт по хуманизъм и общество
– Институт за съвременни езици

 

БЪЛГАРИЯ – Център за образователни инициативи (ЦОИ) е неправителствена организация с нестопанска цел, насочена към подобряване на иновативните образователни инициативи и улесняване на образователните реформи в българската образователна система. Основните цели на организацията са да насърчи сътрудничеството в областта на образованието на местно, регионално и европейско ниво; да приложи нови методи на преподаване, основно базирани на ИКТ, и да засили сътрудничеството между държавните институции, образователните и научните организации и НПО на всички нива, чрез професионални мрежи и платформи.
ЦОИ се управлява от Управителен съвет. За дейностите на организацията се включват повече от 30 експерти с различен професионален опит.
Експертизата на Център за образователни инициативи обхваща следните сфери:
– Обучение на учители;
– Електронно обучение;
– Насърчаване на иновативни практики;
– Информационни кампании;
– Организиране на конференции, семинари и работни срещи;
– Организиране на обществени дискусии и дебати;
– Изследвания.

 

ГЪРЦИЯ – EDRA (Социално сътрудничество и дейности за уязвими групи) е организация с нестопанска цел, която предоставя специализирани услуги в сектора на психичното здраве и затруднения при учене, както и социални услуги за групи в неравностойно положение. Създадена е през 2001 година.
EDRA е сертифицирана по ISO 9001:2008, регистрирана в Националния регистър на частните организации с нестопанска цел, които предоставят социални услуги и в специалния регистър на доброволците. Едновременно с това е под егидата и текущия надзор на Министерството на здравеопазването и социалните служби в Националната рамка за действие за реформа на предоставянето на услуги за психично здраве (създаване и експлоатация на два пансиона за пациенти с психични отклонения).
EDRA участва в много проекти за насърчаване на равенството, човешките права, борбата с дискриминацията и др. Що се отнася до децата, EDRA предоставя специални образователни услуги на повече от 800 деца дневно в 13 психо-педагогически центъра. Програмите, които се предлагат в рамките на центровете, включват: логопедия, професионална терапия, специално образование, психологическо консултиране на деца и юноши, консултации за родители.

 

ТУРЦИЯ – EGECED (Institute of Education and Youth Studies Association) е сдружение с нестопанска цел, основано от професионалисти от областта на образованието (учители, обучители, академици, ръководители и надзорници). Членовете на EGECED са част от мрежа от училища, които включват общи, професионални и специални училища. Това е мрежа от училища. Организацията има широк обхват на местните училища в начално и средно образование, както и сътрудничеството с университетите. Целите на организацията са да събере професионалистите, които работят в областта на образованието, да допринесат за подобряване на качеството на образованието и да въведат съвременни приложения в образователната система, да допринесат за развитието на устойчив обмен между образователните специалисти в Турция и Европа.
EGECED има богат опит в управлението на проекти и проекти в ЕС. Членовете на асоциацията имат много високи компетенции в областта на изследванията и оценките. Експертите, които ще участват в проекта, са запознати с европейските политики, стратегии и приоритети за образованието и включването на деца със специални нужди, както и на програма „Учене през целия живот“ и неговите процедури и могат да допринесат и с тези компетенции. Те ще си сътрудничат, за да изпълнят общите цели на проекта. Чрез участието си в проекта, EGECED счита, че обменът на добри практики ще допринесе за подобряването както на своите учители, така и на учителите, които работят в училищната мрежа.

Партньорите по проекта бяха избрани, за да имат най-голям спектър от компетенции, необходими за постигане на всички цели на проекта. Академичният фон и ресурсите на повечето от партньорите ще осигурят квалифициран подход в тази специфична област на духовно и религиозно обучение. В партньорството ще бъдат представени различни религиозни подходи: мрежата ще представлява ислямски, православни и католически идеи. Някои от партньорите имат голям опит в разпространението на резултатите по LLP на по-широка обществена основа, съставена не само от експерти и училищни оператори, но и от хора, заинтересовани от прилагането на подхода за участие.

 


в сътрудничество с:

Izmir SEV Primary School

http://www.sevizmir.k12.tr/en/

51 Secondary school „Elisaveta Bagriana“

http://51sou.info/

18 Secondary school „William Gladstone“

http://www.18sou.net/ile işbirliği içinde