Проектът Life

Основната ценност на европейското гражданство е неговият динамичен и диалогичен характер – приобщаващ и основан на културното многообразие на членовете му. Тъй като религията е парадигматичен елемент на културата, развитието на религиозния плурализъм и приложението за гарантирането му, особено в училищата, са важни аспекти за съхраняване на интеркултурното измерение на Европа. В този смисъл преподаването на религиозния плурализъм е ключ към постигане на гражданско съзнание и социално сближаване при изграждането на демократичен модел на европейско гражданство.

Проектът е фокусиран върху иновативен педагогически метод, включващ активното участие както на обучаемите, така и на всички заинтересовани страни в учебния процес, за развитие на умения, свързани с мултикултурализма и интеграцията. Той има за цел преди всичко да гарантира правото на децата да бъдат напълно интегрирани чрез адекватно междукултурно и междурелигиозно посредничество.