Δράσεις

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου θα είναι:

1) Η  ΕΡΕΥΝΑ

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας του έργου είναι μια εις βάθος ανάλυση των προσεγγίσεων της εκπαίδευσης στη θρησκεία στις χώρες που εμπλέκονται στο έργο και ο καθορισμός των αναγκών των ενδιαφερομένων για την πολυφωνία των θρησκειών στα σχολεία.

Κύριες δραστηριότητες που πρέπει να αναπτυχθούν:

Α) Ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων στις χώρες εταίρους: σε όλες τις χώρες εταίρους, κάθε ομάδα θα αναπτύξει μια ανάλυση σε δύο διαφορετικά επίπεδα: το πρώτο επίπεδο αφορά την ιστορία και τις νομικές αρχές που διέπουν τα διδακτικά μοντέλα, ενώ το δεύτερο επίπεδο Επικεντρώθηκε στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Β) Εργαστήριο μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και εμπειρογνωμόνων για τη σύγκριση των διαφορετικών εμπειριών.

Τα δεδομένα θα ερμηνευθούν και θα επεξεργαστούν μέσω της συνεργασίας νομικών και ψυχοπαιδαγωγικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να προβληθούν θέματα και δυνατότητες από τις μεμονωμένες εμπειρίες.

Γ) Δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Το έργο θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και τη διάδοσή τους στις χώρες εταίρους.

2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (PD & P)

Ξεκινώντας από τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (n. 3), η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού μοντέλου εκπαίδευσης για τον θρησκευτικό πλουραλισμό, ο οποίος καθορίζεται μέσω συμμετοχικής μεθόδου από εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες, οικογένειες και εκπροσώπους διαφορετικών θρησκειών στην περιοχή . Το παιδαγωγικό μοντέλο θα αναπτυχθεί με μια διαδικασία «από την κορυφή προς τα κάτω» στην οποία οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι και οι εμπειρογνώμονες της θρησκείας, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, θα εντοπίσουν σε κάθε πλαίσιο που εμπλέκεται στο σχέδιο τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με Την ενσωμάτωση των θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών, καθορίζοντας έτσι το «σκηνικό» της συμμετοχικής διαδικασίας.