Στόχοι

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια καινοτόμο , συμμετοχικής βάσης , παιδαγωγική μέθοδο για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα και την ενσωμάτωση και στοχεύει να εξασφαλίσει πρώτα και κύρια το δικαίωμα των παιδιών να ενσωματωθούν πλήρως μέσω της κατάλληλης διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής διαμεσολάβησης.

Η βασική αξία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας είναι ο δυναμικός και διαλογικός της χαρακτήρας: είναι αποκλειστικός και βασίζεται στην πολιτισμική πολυμορφία των μελών της. Για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι η θρησκεία είναι ένα παραδειγματικό στοιχείο του πολιτισμού, η ανάπτυξη του θρησκευτικού πλουραλισμού και η εφαρμογή εργαλείων για τη διασφάλιση αυτού, ειδικά στα σχολεία, είναι σημαντικές πτυχές για να σωθεί η διαπολιτισμική διάσταση της Ευρώπης. Υπό αυτή την έννοια, η εκπαίδευση στον θρησκευτικό πλουραλισμό αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής συνοχής στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικού μοντέλου ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Η προσέγγιση ενισχύει την ευκαιρία να θεωρηθεί η πνευματική και πολιτισμική διάσταση ως ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο των προσωπικών και σχεσιακών ικανοτήτων. Τα μέτρα απόκρισης για τη δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού χώρου απευθύνονται στην προώθηση του ενεργού ρόλου των μαθητών στην υλοποίηση ενός πολυπολιτισμικού χώρου.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση του προφίλ των  επαγγελματιών της εκπαίδευσης διότι θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές δεξιότητες για να αναπτύξουν με συμμετοχική μορφή μια καινοτόμο παιδαγωγική μέθοδο για τη διδασκαλία της θρησκείας. Οι δάσκαλοι θα υποστηριχθούν στο χειρισμό των διαφορών, προκειμένου να γίνουν στα δικά τους μαθήματα διαμεσολαβητές μιας διαδικασίας κριτικής έρευνας που θα επιτρέψει στα παιδιά, στην οποία θα τους ζητηθεί να εκφράσουν τις ανάγκες τους, το όραμα τους για τον κόσμο και τις φιλοδοξίες τους σε σχέση  με τον θρησκευτικό πλουραλισμό. Ως εκ τούτου, το έργο απευθύνεται τόσο στο περιεχόμενο της θρησκευτικής εκπαίδευσης όσο και σε μια καινοτόμο παιδαγωγική μέθοδο, εφαρμόζοντας τη συμμετοχική προσέγγιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης με στόχο την προώθηση της διαπολιτισμικής ιθαγένειας από τη βάση», η οποία ενεργοποιείται από τα παιδιά.