Η Σύμπραξη

ΙΤΑΛΙΑ – Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Η Villa Montesca (FCSVM) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για εκπαιδευτική έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική και τοπική ανάπτυξη. Αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών ερευνητικών εμπειριών και δραστηριοτήτων κατάρτισης. Η ιστορία της Villa Montesca είναι συνυφασμένη με την ιστορία της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, το 1909 η Montessori Scientific Pedagogic μέθοδος που εφαρμόζεται στην παιδική εκπαίδευση γράφτηκε στη Villa Montesca και δημοσιεύθηκε στο Città di Castello. Στο πνεύμα των ιδρυτών της, η FCSVM, με την υποστήριξη του Δήμου Città di Castello, της περιφέρειας της Ουμβρίας και της Περιφέρειας Περούτζια, συνειδητοποιεί σήμερα και πειραματίζεται νέες διδακτικές μεθόδους και παιδαγωγικές προοπτικές για να υποστηρίξει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Οι μεθοδολογίες, που βασίζονται επίσης στις νέες τεχνολογίες, εφαρμόζονται τόσο σε ενήλικες εκπαιδευόμενους όσο και σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Για τους λόγους αυτούς, το έργο της FCSVM επικεντρώνεται στη δημιουργία ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων με στόχο τη στήριξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σε όλες τις μορφές του. Σήμερα η FCSVM έχει διεθνή φήμη για την αριστεία στην έρευνα και την κατάρτιση και έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση διεπιστημονικών ομάδων έργου με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο αλλά και από εξωτερικούς φορείς. Το FCSVM αναπτύσσει διαδρομές για τη μόνιμη εκπαίδευση μέσω μεθόδων και προσεγγίσεων που βασίζονται στο κοινωνικό δίκτυο καθώς και στη δημοκρατική συμμετοχή. Οργανώνει μαθήματα κατάρτισης υψηλού επιπέδου για τους νέους και για να ευνοήσει την ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα.

 

ΙΣΠΑΝΙΑ – Το Πανεπιστήμιο του Σαν Χόρχε (FUSJ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην κατάρτιση και την έρευνα, αναγνωρισμένο ως Πανεπιστήμιο το 2005 από την κυβέρνηση της Αραγονίας, με αποστολή να υπηρετεί την κοινωνία δημιουργώντας και μεταδίδοντας γνώσεις και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ακεραιότητας και  καλών  επαγγελματιών.

Το πανεπιστήμιο απαρτίζεται από διαφορετικούς τομείς γνώσης (πτυχία, μάστερ και διδακτορικό):

– Σχολή Επιστημών Υγείας (φαρμακείο, νοσηλευτική, φυσιοθεραπεία και επιστήμες αθλητισμού)

– Σχολή Επικοινωνιακών Επιστημών (Δημοσιογραφία, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις, Μετάφραση & Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Οπτική Επικοινωνία, Μάρκετινγκ). Ο τομέας της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την εκπαίδευση νηπίων, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διδασκαλία γλωσσών.

– Πολυτεχνική Σχολή (Επιστήμες Υπολογιστών)

– Σχολή Αρχιτεκτονικής

– Σχολή Διακυβέρνησης και Ηγεσίας: Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιπλέον, υπάρχουν τρία ολοκληρωμένα ερευνητικά ιδρύματα:

– Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφορίας της Αραγονίας

– Ινστιτούτο Ανθρωπισμού  και Κοινωνίας

– Ινστιτούτο Σύγχρονων Γλωσσών

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Το  Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (CEI) είναι μια μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική ένωση με στόχο την ενίσχυση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία  στον τομέα της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να εφαρμόσει νέες μεθόδους διδασκαλίας βασισμένες κυρίως στο ICT και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανώσεων και ΜΚΟ σε όλα τα επίπεδα μέσω επαγγελματικών δικτύων και πλατφορμών.

Το CEI διοικείται από το διοικητικό της συμβούλιο. Το επιχειρησιακό έργο είναι δομημένο σε δύο τμήματα και εποπτεύεται από δύο διευθυντές προγραμμάτων – Διοίκηση και οικονομικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι δραστηριότητες του  περιλαμβάνουν περισσότερους από 30 εμπειρογνώμονες με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και εμπειρία.

Η τεχνογνωσία του CEI περιλαμβάνει τις ακόλουθες σφαίρες:

– Κατάρτιση εκπαιδευτικών.

– Εκπαίδευση ηλεκτρονικής μάθησης.

– Προώθηση καινοτόμων πρακτικών.

– ενημερωτικές εκστρατείες ·

– Διοργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

– Οργάνωση δημόσιων συζητήσεων και συζητήσεων.

– Έρευνα και επιτόπια έρευνα.

 

ΕΛΛΑΔΑ – ΕΔΡΑ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Δραστηριότητες ευπαθών ομάδων ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και των Μαθησιακών δυσκολιών καθώς και κοινωνικές και κοινωνικές υπηρεσίες για μειονεκτούσες ομάδες ανθρώπων. Ιδρύθηκε το 2001.

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ – Ο EGECED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης (καθηγητές, εκπαιδευτές, ακαδημαϊκοί, διευθυντές και επόπτες), μέλη του EGECED αποτελούν μέρος ενός δικτύου σχολείων που περιλαμβάνουν σχολές γενικής, επαγγελματικής και ειδικής εκπαίδευσης. Είναι ένα δίκτυο σχολείων.Το EGECED έχει ευρεία εμβέλεια στα τοπικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στη συνεργασία με τα πανεπιστήμια.Οι στόχοι του EGECED είναι να συγκεντρώσει τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης για να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και να εισαγάγει σύγχρονες εφαρμογές στο εκπαιδευτικό σύστημα, να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων ανταλλαγών μεταξύ εκπαιδευτικών επαγγελματιών στην Τουρκία και την Ευρώπη.

Η EGECED έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων και έργων της ΕΕ. Τα μέλη του σωματείου έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες στην έρευνα και την αξιολόγηση. Οι εμπειρογνώμονες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι εξοικειωμένοι με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες εκπαίδευσης και ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και με το πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και τις διαδικασίες του και μπορούν επίσης να συνεισφέρουν και με αυτές τις αρμοδιότητες. Θα συνεργαστούν για την επίτευξη των γενικών στόχων του σχεδίου. Συμμετέχοντας στο έργο αυτό, η EGECED πιστεύει ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα συμβάλει στη βελτίωση τόσο των μελών του εκπαιδευτικού όσο και των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία στο πλαίσιο του δικτύου EGECED.

Οι εταίροι του έργου έχουν επιλεγεί προκειμένου να αποκτήσουν το μεγαλύτερο φάσμα ικανοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη όλων των στόχων του έργου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ικανότητα συμμετοχής άμεσων εμπειριών σε θέματα που εμπλέκονται σε πολυπολιτισμικές διαδικασίες. Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και οι πόροι των περισσότερων εταίρων θα εξασφαλίσουν μια ειδική προσέγγιση σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα των πνευματικών και θρησκευτικών σπουδών. Διαφορετικές θρησκευτικές προσεγγίσεις θα εκπροσωπούνται στην εταιρική σχέση: το δίκτυο θα αντιπροσωπεύει ισλαμικές, ορθόδοξες και καθολικές εκφράσεις. Μερικοί από τους συνεργάτες είναι πολύ έμπειροι στη διάδοση των αποτελεσμάτων στο LLP σε ένα ευρύτερο κοινό που αποτελείται όχι μόνο από εμπειρογνώμονες και φοιτητές, αλλά και από άτομα που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της συμμετοχικής προσέγγισης.

Η παρουσία στην σύμπραξη μεγάλου αριθμού σχολείων δίνει έμφαση στον συγκεκριμένο αναμενόμενο αντίκτυπο ως συμβολή στην αλλαγή του εκπαιδευτικού στυλ έναντι της εισαγωγής των συμμετοχικών παραμέτρων.

 


σε συνεργασία με:

Izmir SEV Primary School

http://www.sevizmir.k12.tr/en/

51 Secondary school «Elisaveta Bagriana»

http://51sou.info/

18 Secondary school «William Gladstone»

http://www.18sou.net/ile işbirliği içinde